Thái Nguyên: Thống nhất dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Thái Nguyên: Thống nhất dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc giám sát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc giám sát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Tuyên Quang: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Bình Phước: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức trong công tác cán bộ

Bình Phước: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức trong công tác cán bộ

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội