Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng

Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, làm căn cứ để đánh giá và rà soát, sàng lọc cán bộ

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, làm căn cứ để đánh giá và rà soát, sàng lọc cán bộ

Quảng Ngãi: Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Quảng Ngãi: Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

MTTQ tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên giám sát, phản biện xã hội: Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng

Phú Yên giám sát, phản biện xã hội: Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Nam Định: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến chủ trì 6 chương trình giám sát trong năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội

Phú Yên: Công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu

Phú Yên: Công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng chất lượng, đi vào chiều sâu