Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Đắk Lắk: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Đắk Lắk: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư

Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư

Phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

Phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

Lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc để giám sát

Lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc để giám sát

Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng

Hiệu quả từ hoạt động giám sát tại cộng đồng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, làm căn cứ để đánh giá và rà soát, sàng lọc cán bộ

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, làm căn cứ để đánh giá và rà soát, sàng lọc cán bộ

Quảng Ngãi: Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Quảng Ngãi: Triển khai các quy định giám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

MTTQ tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên giám sát, phản biện xã hội: Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng

Phú Yên giám sát, phản biện xã hội: Hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu

Phú Thọ: MTTQ giám sát việc tiếp công dân của cấp ủy, người đứng đầu