Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Cao Bằng: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân

Cao Bằng: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Nam Định:Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua giám sát tại cộng đồng

Nam Định:Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua giám sát tại cộng đồng

Đẩy mạnh giám sát Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn Thủ đô

Đẩy mạnh giám sát Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn Thủ đô

Phú Yên: Linh hoạt, sáng tạo trong giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Linh hoạt, sáng tạo trong giám sát, phản biện xã hội

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giám sát nhưng mục tiêu kiến tạo phát triển rất nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Giám sát nhưng mục tiêu kiến tạo phát triển rất nổi bật

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực