Triển khai giám sát việc quản lý thị trường bất động sản tại 12 địa phương

Triển khai giám sát việc quản lý thị trường bất động sản tại 12 địa phương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo kết quả giám sát bước đầu việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo kết quả giám sát bước đầu việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tuyên Quang: MTTQ huyện Yên Sơn đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: MTTQ huyện Yên Sơn đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận

Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận

Giám sát chuyên đề về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Khẩn trương triển khai các kiến nghị, bảo đảm triển khai thành công Chương trình

Giám sát chuyên đề về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Khẩn trương triển khai các kiến nghị, bảo đảm triển khai thành công Chương trình

Làm đến đâu, giám sát đến đó

Làm đến đâu, giám sát đến đó

Mối quan hệ giữa “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” với “dân thụ hưởng” và những vấn đề đặt ra

Mối quan hệ giữa “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” với “dân thụ hưởng” và những vấn đề đặt ra

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Giám sát về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp

Giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp

Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Thực hành dân chủ trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hành dân chủ trong hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy trong thời kỳ mới

Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được phát huy trong thời kỳ mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay