Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2023

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương: Giám sát, phản biện những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương: Giám sát, phản biện những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc “dân giám sát, dân thụ hưởng”

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc “dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Trà Vinh: Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Trà Vinh: Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Thanh Hóa: Triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2023

Thanh Hóa: Triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2023

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Điểm sáng trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Điểm sáng trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Sông Công

Thái Nguyên: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Sông Công

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội