Xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân: Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra

Xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân: Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra

Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia

Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia

Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

Quảng Ninh: Vai trò Mặt trận trong giám sát các dự án lớn

Quảng Ninh: Vai trò Mặt trận trong giám sát các dự án lớn

Thành phố Đà Nẵng: Phát huy vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng

Thành phố Đà Nẵng: Phát huy vai trò của ban giám sát đầu tư cộng đồng

Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận

Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Bình

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Thái Bình

MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Thái Nguyên: Giám sát để mang lại lợi ích cho dân

Thái Nguyên: Giám sát để mang lại lợi ích cho dân

Thái Nguyên: Giám sát những vấn đề liên quan đến lợi ích của dân

Thái Nguyên: Giám sát những vấn đề liên quan đến lợi ích của dân

Thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội

Thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội

Hội nghị triển khai Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Hội nghị triển khai Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia giám sát và phản biện xã hội

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia kiểm soát quyền lực chính trị trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia kiểm soát quyền lực chính trị trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam