Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: Nhiều nội dung mới, tạo hiệu ứng lan tỏa

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: Nhiều nội dung mới, tạo hiệu ứng lan tỏa

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Chủ động, sáng tạo từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Chủ động, sáng tạo từ cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Định rõ đường lối, kiên trì hoàn thiện chủ trương

Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên: Định rõ đường lối, kiên trì hoàn thiện chủ trương