Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MTTQ huyện Châu Phú tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ huyện Châu Phú tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thoại Sơn phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thoại Sơn phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phản biện xã hội đối với Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phản biện xã hội đối với Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Kiến nghị chuyển hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022

Kiến nghị chuyển hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022

Quốc hội đã tạo mọi điều kiện về thể chế để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách phòng, chống dịch

Quốc hội đã tạo mọi điều kiện về thể chế để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách phòng, chống dịch