Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

Lâm Đồng: Giám sát việc giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại Liên Đầm

Lâm Đồng: Giám sát việc giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại Liên Đầm

Xác định trách nhiệm từng chủ thể trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Xác định trách nhiệm từng chủ thể trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Sửa đổi Luật Đất đai chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã rõ và Trung ương đã có kết luận

Sửa đổi Luật Đất đai chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã rõ và Trung ương đã có kết luận

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Không vội vàng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Không vội vàng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang chủ trì giám sát 205 nội dung, phản biện 98 nội dung

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hậu Giang chủ trì giám sát 205 nội dung, phản biện 98 nội dung

Quảng Ninh: Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quảng Ninh: Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Phát triển đa dạng sinh học một cách bài bản, dài hạn

Phát triển đa dạng sinh học một cách bài bản, dài hạn

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, góp phần kiểm soát quyền lực và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Phú Yên: Khẳng định vị trí, vai trò của đại biểu dân cử

Phú Yên: Khẳng định vị trí, vai trò của đại biểu dân cử

Phòng chống tội phạm, tham nhũng có chuyển biến tích cực

Phòng chống tội phạm, tham nhũng có chuyển biến tích cực

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở LĐ-TB&XH và Sở TN-MT về tiếp thu góp ý của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam làm việc với Sở LĐ-TB&XH và Sở TN-MT về tiếp thu góp ý của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng giám sát hoạt động của đại biểu cơ quan dân cử

Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng giám sát hoạt động của đại biểu cơ quan dân cử