Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua

Lắng nghe dân, làm để dân tin

Lắng nghe dân, làm để dân tin

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật sửa đổi, bổ sung 9 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật sửa đổi, bổ sung 9 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất

Nêu bật những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm

Nêu bật những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Nên có hình thức khen thưởng cho thanh niên xung phong

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Nên có hình thức khen thưởng cho thanh niên xung phong

Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hơn 29% cán bộ quản lý cấp tỉnh vi phạm thời hạn ban hành quyết định bổ nhiệm lại

Hơn 29% cán bộ quản lý cấp tỉnh vi phạm thời hạn ban hành quyết định bổ nhiệm lại

Giám sát từ sớm, từ xa những vấn đề nổi cộm và nhân dân bức xúc

Giám sát từ sớm, từ xa những vấn đề nổi cộm và nhân dân bức xúc

Tạo sự chuyển biến và khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát cán bộ, đảng viên

Tạo sự chuyển biến và khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát cán bộ, đảng viên

An Giang tăng cường phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

An Giang tăng cường phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội

Tăng cường giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội

Quảng Nam: Phản biện đề án cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa

Quảng Nam: Phản biện đề án cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Nam giám sát cán bộ, đảng viên

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Nam giám sát cán bộ, đảng viên

Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Làm rõ tổng quy mô của các chính sách hỗ trợ

Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Làm rõ tổng quy mô của các chính sách hỗ trợ