MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

Cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 31/12/2023

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Kiến nghị chuyển hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022

Kiến nghị chuyển hơn 5.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch năm 2022

Quốc hội đã tạo mọi điều kiện về thể chế để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách phòng, chống dịch

Quốc hội đã tạo mọi điều kiện về thể chế để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách phòng, chống dịch

Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán

Bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc “dân giám sát, dân thụ hưởng”

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc “dân giám sát, dân thụ hưởng”

Hội nghị triển khai Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Hội nghị triển khai Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

An Giang: Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền

An Giang: Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thái Nguyên: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Sông Công

Thái Nguyên: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Sông Công