Tăng cường tiếp xúc cử tri tại cơ sở

Tăng cường tiếp xúc cử tri tại cơ sở

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Bám sát thực tiễn để hoàn thiện thể chế, đáp ứng mong mỏi của nhân dân

Bám sát thực tiễn để hoàn thiện thể chế, đáp ứng mong mỏi của nhân dân

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân

Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân

Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề đặt ra

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề đặt ra

Cán bộ không gương mẫu thì khó qua mắt người dân

Cán bộ không gương mẫu thì khó qua mắt người dân

Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua

Lắng nghe dân, làm để dân tin

Lắng nghe dân, làm để dân tin

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật sửa đổi, bổ sung 9 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Luật sửa đổi, bổ sung 9 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất

Nêu bật những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm

Nêu bật những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Nên có hình thức khen thưởng cho thanh niên xung phong

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Nên có hình thức khen thưởng cho thanh niên xung phong

Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở