Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Dân giám sát, dân thụ hưởng

Dân giám sát, dân thụ hưởng

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Thống nhất dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Thái Nguyên: Thống nhất dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

MTTQ huyện Châu Phú tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

MTTQ huyện Châu Phú tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thoại Sơn phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thoại Sơn phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phản biện xã hội đối với Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La phản biện xã hội đối với Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030