Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Hà Nội: Phản biện xã hội về mức hỗ trợ thiết chế văn hóa cơ sở

Hà Nội: Phản biện xã hội về mức hỗ trợ thiết chế văn hóa cơ sở

Đại đoàn kết toàn dân tộc trong chính sách pháp luật đất đai

Đại đoàn kết toàn dân tộc trong chính sách pháp luật đất đai

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân

An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội

An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

Hà Nội: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Hà Nội: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội

MTTQ Việt Nam trong công cuộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

MTTQ Việt Nam trong công cuộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Yên Bái: Nắm chắc tình hình nhân dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Yên Bái: Nắm chắc tình hình nhân dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi): Công khai, minh bạch trong thu hồi đất

Điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi): Công khai, minh bạch trong thu hồi đất