Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội

Đà Nẵng: Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử tại cơ sở năm 2022

Đà Nẵng: Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử tại cơ sở năm 2022

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, giám sát tại Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, giám sát tại Lâm Đồng

Tuyên Quang: Đưa hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt hiệu quả cao hơn

Tuyên Quang: Đưa hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt hiệu quả cao hơn

Đồng Tháp: Hiệu quả từ hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Đồng Tháp: Hiệu quả từ hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về chương trình giám sát năm 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về chương trình giám sát năm 2023

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hải Phòng: Giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại UBND huyện Thủy Nguyên

Hải Phòng: Giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại UBND huyện Thủy Nguyên

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Mặt trận Tổ quốc Ý Yên tham gia xây dựng chính quyền

Mặt trận Tổ quốc Ý Yên tham gia xây dựng chính quyền

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý dự thảo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý dự thảo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Giám sát, phản biện để nâng cao tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân

Giám sát, phản biện để nâng cao tính dân chủ, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân

Thanh Hóa: Làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội

Thanh Hóa: Làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh Đồng Tháp