Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh Đồng Tháp

Hiệu quả hoạt động của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng ở Gio Linh

Hiệu quả hoạt động của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng ở Gio Linh

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Bình Thuận: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Bình Thuận: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Gia Lai: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Gia Lai: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên: Lắng nghe dân nói, làm để dân tin

MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên: Lắng nghe dân nói, làm để dân tin

Quảng Bình: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quảng Bình: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quảng Ngãi: Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Quảng Ngãi: Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

MTTQ tỉnh Trà Vinh: Chú trọng tổ chức và phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Trà Vinh: Chú trọng tổ chức và phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi): Phải góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi): Phải góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đề xuất kiến nghị cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Đề xuất kiến nghị cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc về công tác quy hoạch với 5 bộ

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc về công tác quy hoạch với 5 bộ