Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành 3 Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành 3 Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Chính sách an sinh xã hội trong Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều quy định mới, tiến bộ, thực tiễn

Chính sách an sinh xã hội trong Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều quy định mới, tiến bộ, thực tiễn

Cao Bằng: Tạo điều kiện để nhân dân giám sát

Cao Bằng: Tạo điều kiện để nhân dân giám sát

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc khoá XV: Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc khoá XV: Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, thận trọng các vấn đề lớn, khó còn ý kiến khác nhau

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, thận trọng các vấn đề lớn, khó còn ý kiến khác nhau

Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới tham gia xây dựng chính quyền

Ủy ban MTTQ huyện Chợ Mới tham gia xây dựng chính quyền

Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Bình Phước: Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận

Bình Phước: Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận

Quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, vai trò của nhân dân trong tham gia quyết định các chính sách được phát huy

Quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, vai trò của nhân dân trong tham gia quyết định các chính sách được phát huy

Những vấn đề đặt ra và điều kiện bảo đảm để MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

Những vấn đề đặt ra và điều kiện bảo đảm để MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp