Cơ hội để hàng Việt, doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế

Cơ hội để hàng Việt, doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế

Tăng cường công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc tại Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc tại Bắc Kạn

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ đến người dân

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ đến người dân

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Giám sát chặt chẽ, xuyên suốt công tác chi trả hỗ trợ

Giám sát chặt chẽ, xuyên suốt công tác chi trả hỗ trợ

Gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở

Gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở

Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với huyện ủy Nguyên Bình

Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với huyện ủy Nguyên Bình

Đảm bảo chính xác, công khai trong chi trả hỗ trợ

Đảm bảo chính xác, công khai trong chi trả hỗ trợ

Nhân dân cả nước đoàn kết, sáng tạo cùng Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch Covid-19

Nhân dân cả nước đoàn kết, sáng tạo cùng Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch Covid-19

Mặt trận Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XII)

Mặt trận Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XII)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/5/2020 - 31/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 25/5/2020 - 31/5/2020)

Chung tay cải thiện sức khỏe cộng đồng

Chung tay cải thiện sức khỏe cộng đồng

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga