Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu: Tích cực giám sát việc hỗ trợ người dân

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu: Tích cực giám sát việc hỗ trợ người dân

Giám sát đảm bảo minh bạch gói hỗ trợ

Giám sát đảm bảo minh bạch gói hỗ trợ

Vai trò người dân trong giám sát tại cơ sở

Vai trò người dân trong giám sát tại cơ sở

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chủ động giám sát nhiều vấn đề

Chủ động giám sát nhiều vấn đề

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị giám sát chặt chẽ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị giám sát chặt chẽ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Giám sát chặt chẽ, xuyên suốt quá trình hỗ trợ

Giám sát chặt chẽ, xuyên suốt quá trình hỗ trợ

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

MTTQ tỉnh Tuyên Quang: Giám sát để hỗ trợ đúng địa chỉ

MTTQ tỉnh Tuyên Quang: Giám sát để hỗ trợ đúng địa chỉ

Hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Bắc Ninh: Giám sát công khai từng khâu, từng đối tượng thụ hưởng

Bắc Ninh: Giám sát công khai từng khâu, từng đối tượng thụ hưởng

Cà Mau: Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid–19

Cà Mau: Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid–19

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội