Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn phát huy hoạt động giám sát

Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn phát huy hoạt động giám sát

Hà Nam: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Hà Nam: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Phú Thọ: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát Chương trình MTQG

Phú Thọ: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát Chương trình MTQG

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

Thanh Hoá: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403

Thanh Hoá: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403

Đồng Nai: Phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Đồng Nai: Phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

 Công tác giám sát của MTTQ tỉnh Thái Nguyên: Cầu nối giúp Đảng hiểu lòng dân

Công tác giám sát của MTTQ tỉnh Thái Nguyên: Cầu nối giúp Đảng hiểu lòng dân

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên trong công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Thái Nguyên giám sát việc bồi thường, tái định cư Dự án tuyến đường liên kết

MTTQ tỉnh Thái Nguyên giám sát việc bồi thường, tái định cư Dự án tuyến đường liên kết

Quảng Ninh: Phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Quảng Ninh: Phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư công cộng đồng

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư công cộng đồng

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Hậu Giang: Mặt trận các cấp tổ chức 1.115 cuộc giám sát

Hậu Giang: Mặt trận các cấp tổ chức 1.115 cuộc giám sát