Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Ninh Bình: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

MTTQ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Hải Dương: Chuyển biến về chất trong giám sát, phản biện

Hải Dương: Chuyển biến về chất trong giám sát, phản biện

Xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân: Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra

Xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân: Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra

Hoàn thiện cơ chế và điều kiện bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Hoàn thiện cơ chế và điều kiện bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Góp ý sửa đổi Luật Bầu cử năm 2015: Phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội giới thiệu phải có số dư, không giới thiệu “tròn” như hiện nay

Góp ý sửa đổi Luật Bầu cử năm 2015: Phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội giới thiệu phải có số dư, không giới thiệu “tròn” như hiện nay

Mặt trận Lào xây dựng đất nước thực hiện chức năng giám sát trong thời kỳ mới

Mặt trận Lào xây dựng đất nước thực hiện chức năng giám sát trong thời kỳ mới

Giám sát đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Giám sát đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả giám sát tại cộng đồng

Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả giám sát tại cộng đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Sở Xây dựng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Sở Xây dựng

Lào Cai: Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với thực tế

Lào Cai: Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với thực tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trà Vinh: Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Trà Vinh: Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI