Xác định trách nhiệm từng chủ thể trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Xác định trách nhiệm từng chủ thể trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền trong giám sát xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiện nay

Bắc Ninh: Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Bắc Ninh: Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân

Ninh Thuận: Giám sát việc tu dưỡng, đạo đức, lối sống của người đứng đầu

Ninh Thuận: Giám sát việc tu dưỡng, đạo đức, lối sống của người đứng đầu

Mặt trận thực hiện giám sát việc xây dựng một số công trình của các huyện, xã vùng đồng bào DTTS và miền núi

Mặt trận thực hiện giám sát việc xây dựng một số công trình của các huyện, xã vùng đồng bào DTTS và miền núi

Bắc Ninh: Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở

Bắc Ninh: Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong tình hình mới

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong tình hình mới

Tập huấn triển khai giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc

Tập huấn triển khai giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc

MTTQ các cấp tỉnh Đắk Nông giám sát cán bộ, đảng viên hiệu quả

MTTQ các cấp tỉnh Đắk Nông giám sát cán bộ, đảng viên hiệu quả

Bình Định: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Bình Định: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Bắc Ninh: Triển khai chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2023

Bắc Ninh: Triển khai chương trình công tác trọng tâm và chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2023

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội giám sát phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội giám sát phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát  thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025

Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Nhơn Trạch

Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Nhơn Trạch