Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Bình Phước: Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận

Bình Phước: Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận

Những vấn đề đặt ra và điều kiện bảo đảm để MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

Những vấn đề đặt ra và điều kiện bảo đảm để MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở - Thực trạng và giải pháp

Bà Trương Thị Mai: Quan trọng nhất là làm sao để cán bộ bị xử lý kỷ luật nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình

Bà Trương Thị Mai: Quan trọng nhất là làm sao để cán bộ bị xử lý kỷ luật nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, cơ sở quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, cơ sở quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số giải pháp trong thời gian tới

Cao Bằng: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân

Cao Bằng: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Công tác giám sát phải chặt chẽ, thiết thực hơn nữa

Nam Định:Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua giám sát tại cộng đồng

Nam Định:Phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua giám sát tại cộng đồng

Đẩy mạnh giám sát Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn Thủ đô

Đẩy mạnh giám sát Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn Thủ đô