Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Đồng Tháp: Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Bình Phước: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức trong công tác cán bộ

Bình Phước: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức trong công tác cán bộ

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh An Giang nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi hơn 68.000 tỷ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Đắk Lắk: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Đắk Lắk: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư

Hiệu quả giám sát của Mặt trận ở khu dân cư

Phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

Phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi

Lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc để giám sát

Lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc để giám sát