Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Gia Bình (Bắc Ninh): Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ

Gia Bình (Bắc Ninh): Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403: Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403: Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Hà Nội: Minh bạch, tránh tiêu cực trong thực hiện điều chỉnh giá nước sạch

Hà Nội: Minh bạch, tránh tiêu cực trong thực hiện điều chỉnh giá nước sạch

Gia Lai: Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Gia Lai: Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Hiệu quả hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang

Hiệu quả hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 của MTTQ Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 của MTTQ Việt Nam