An Giang: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng cho biết, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội, nhất là Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Hàng năm, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả với các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, đồng thời có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phản biện xã hội theo hướng chủ động, hướng về cơ sở, trọng tâm, trọng điểm; chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Năm 2023, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang đã triển khai 5 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, gồm: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước năm 2023; giám sát việc thực hiện quy trình xét chọn đối tượng được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025; giám sát việc giám sát, khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án tuyến tránh TP. Long Xuyên; giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với UBND TP. Châu Đốc…

Cùng với đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và triển khai việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều hình thức. Kết quả, toàn tỉnh tổ chức được 580 cuộc với trên 30.380 lượt người tham dự, đóng góp 3.038 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đóng góp trên 50 vấn đề liên quan đến 15 chương của dự thảo luật. Đa số ý kiến đánh giá cao dự thảo luật lần này về bố cục và kỹ thuật soạn thảo, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi, bồi thường…

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của đại biểu dân cử và giúp đại biểu thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan ký kết các chương trình, quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các ban, ngành liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định.

Công tác hòa giải ở cơ sở được Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp phối hợp ngành tư pháp hướng dẫn việc tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 879 tổ hòa giải, với 5.271 thành viên. Năm qua, tiếp nhận hòa giải trên 2.130 vụ, hòa giải thành 1.968 vụ.

Công tác nắm bắt tình hình trong Nhân dân cũng như tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả, với các hoạt động thiết thực, như:  Duy trì công tác tổng hợp ý kiến của các vị ủy viên UBMTTQVN cấp tỉnh và huyện; thực hiện tốt việc báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân mỗi tháng 1 lần; thực hiện tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thông báo tại kỳ họp HĐND và gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổng hợp báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội…

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác nắm và phản ánh dư luận trong Nhân dân của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và kiến nghị với các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu, có giải pháp khắc phục nhằm tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

UBMTTQVN các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò giám sát thông qua ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Năm  qua, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát được trên 1.885 vụ việc, góp phần công khai, minh bạch trong đầu tư; ngăn chặn những việc làm tổn hại đến lợi ích cộng đồng, những tác động tiêu cực làm thất thoát, lãng phí vốn dự án…

Thời gian tới, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn; những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề Nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn thuộc UBMTTQVN các cấp; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội…

TRUNG HIẾU