Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình phản biện xã hội vào dự thảo "Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023- 2025"

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình phản biện xã hội vào dự thảo "Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023- 2025"

Phú Yên: Quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thanh Hóa: Triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2023

Thanh Hóa: Triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2023

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Điểm sáng trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Lãng (Lạng Sơn): Điểm sáng trong công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Thái Nguyên: Thống nhất dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023

Thái Nguyên: Thống nhất dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội