Phú Yên: Linh hoạt, sáng tạo trong giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Linh hoạt, sáng tạo trong giám sát, phản biện xã hội

Gương điển hình tiêu biểu trong công tác giám sát, phản biện xã hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gương điển hình tiêu biểu trong công tác giám sát, phản biện xã hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Từng bước quan tâm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thuận Châu phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thuận Châu phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Trị: Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Bắc Ninh: Hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024

Bắc Ninh: Hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024

Quảng Nam: Các Hội đồng tư vấn của Mặt trận tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Quảng Nam: Các Hội đồng tư vấn của Mặt trận tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

Giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền: Mặt trận khẳng định vai trò nòng cốt

Giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền: Mặt trận khẳng định vai trò nòng cốt

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp