Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hà Nam: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Hà Nam: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Thanh Hóa: Phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định phương án giá nước sạch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa: Phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định phương án giá nước sạch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Gia Bình (Bắc Ninh): Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ

Gia Bình (Bắc Ninh): Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội