Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội đối với các dự án luật Quốc hội sẽ thông qua

Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dân chủ xã hội chủ nghĩa trong mối quan hệ với vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403: Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403: Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Hà Nội: Minh bạch, tránh tiêu cực trong thực hiện điều chỉnh giá nước sạch

Hà Nội: Minh bạch, tránh tiêu cực trong thực hiện điều chỉnh giá nước sạch

Gia Lai: Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Gia Lai: Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Hiệu quả hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang

Hiệu quả hoạt động phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 của MTTQ Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 của MTTQ Việt Nam

Bình Thuận: Phản biện dự thảo ‘Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030’

Bình Thuận: Phản biện dự thảo ‘Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030’

Trà Vinh: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội

Trà Vinh: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Thanh Hóa: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Thanh Hóa: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phản biện xã hội với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường khi thu hồi đất

Tuyên Quang: Phản biện xã hội với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường khi thu hồi đất