Giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp

Giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam các cấp

Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hà Nam: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Hà Nam: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp

Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

Đồng Nai: Triển khai đồng bộ các hình thức giám sát, phản biện xã hội

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Ninh Thuận: Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết về tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Yên trong công tác giám sát và phản biện xã hội

Thanh Hóa: Phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định phương án giá nước sạch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa: Phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định phương án giá nước sạch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án Thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quảng Trị: Khắc phục sự trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn giám sát giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới

Phản biện dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn Bắc Giang

Phản biện dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn Bắc Giang

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Vĩnh Phúc: Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Gia Bình (Bắc Ninh): Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ

Gia Bình (Bắc Ninh): Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội trong các cấp Hội Phụ nữ