Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/05/2024 - Người cao tuổi thận trọng khi mua hàng tại các hội thảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/05/2024 - Người cao tuổi thận trọng khi mua hàng tại các hội thảo

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Thực tiễn và giải pháp nhằm phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết

Thực tiễn và giải pháp nhằm phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”

Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'

Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Hội với tinh thần thượng tôn pháp luật

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Hội với tinh thần thượng tôn pháp luật

Định hướng phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đến năm 2030

Định hướng phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đến năm 2030

Bình Phước: Hội thảo nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống MTTQ tỉnh

Bình Phước: Hội thảo nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống MTTQ tỉnh

Hội thảo góp ý chuyên đề "Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới"

Hội thảo góp ý chuyên đề "Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới"

Những vấn đề mới về phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay

Những vấn đề mới về phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Công tác tham mưu nội chính góp phần mở ra nhiều chủ trương, giải pháp lớn về phòng, chống tham nhũng ​

Công tác tham mưu nội chính góp phần mở ra nhiều chủ trương, giải pháp lớn về phòng, chống tham nhũng ​