Làm rõ giá trị tư tưởng của bài học 'dân là gốc', 'dân là trung tâm'

(Mặt trận) - Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: Những vấn đề lý luận về bài học "dân là gốc", "dân là trung tâm" và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu chủ trì Hội thảo. 

Dự Hội thảo có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Vận dụng bài học theo phương châm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, gần 40 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với việc vận dụng có hiệu quả bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Qua các giai đoạn phát triển của đất nước, việc vận dụng bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn có đổi mới để đáp ứng yêu cầu, đỏi hỏi của thực tiễn, nhất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã được cụ thể hóa với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi phải thực sự đổi mới vận dụng bài học này theo phương châm: sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Để tiếp tục đổi mới, vận dụng có hiệu quả bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Phạm Tất Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề chủ yếu như: tiếp tục làm rõ giá trị tư tưởng, lý luận của bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và quan điểm của Đảng ta về phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tiếp tục làm rõ vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện giám sát

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Đạt. 

Nêu ý kiến tham luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò và ảnh hưởng rất quan trọng trong việc phát huy dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, thời gian gần đây, việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát được thống nhất trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở, có sự đổi mới đột phá về nội dung, phương thức giám sát. MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, kịp thời giám sát từ cơ sở, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Những kiến nghị sau giám sát ngày càng có tính thuyết phục cao và mang tính xây dựng, kết quả giám sát được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin, báo chí.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở theo dõi những vấn đề, lĩnh vực gây bức xúc trong dư luận, cử tri và nhân dân kiến nghị để đề xuất một số nội dung giám sát cụ thể. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều nội dung hoạt động giám sát quan trọng, tập trung phản biện xã hội đối với những dự án liên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và nhân dân.

"Nhiều nội dung giám sát của MTTQ Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời khắc phục những thiếu sót, giúp cho các cấp ủy, chính quyền các địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn, bất cập trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, MTTQ Việt Nam đã tích cực tham gia phối hợp giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội, tích cực tham gia các đoàn giám sát chuyên đề và có những đánh giá, kiến nghị cụ thể, làm rõ hơn trách nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan, cá nhân có liên quan. Với sự tham gia của Mặt trận đối với các chuyên đề giám sát của Quốc hội đã góp phần làm sâu sắc hơn các báo cáo chuyên đề, thể hiện được đầy đủ những ý kiến, phản ánh, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân đối với những vấn đề đang bức xúc trong xã hội, góp phần phát huy tính dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện giám sát.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của Đảng, phát huy tối đa các nguồn lực của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận, của nhân dân, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, chủ động, kịp thời giám sát từ sớm, từ cơ sở, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cần chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể công tác giám sát, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Quá trình triển khai cần bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, nâng cao chất lượng, phát huy các hình thức giám sát, chú trọng giám sát đột xuất, giám sát văn bản, theo dõi, đôn đốc, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện những kiến nghị sau giám sát của Mặt trận.

"Cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. Đặc biệt, chú trọng việc phối hợp giám sát của MTTQ Việt Nam với hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp nhằm tạo ra cơ chế giám sát đồng bộ, hiệu quả giữa giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước với giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiến nghị.

Quang cảnh Hội thảo. 

Ghi nhận và đánh giá cao các bài viết, ý kiến tham luận chuyên sâu, tâm huyết và trách nhiệm được nêu tại Hội thảo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, các ý kiến tham luận đã bổ sung, tiếp tục làm rõ những giá trị tư tưởng, lý luận của bài học "dân là gốc", "dân là trung tâm" và hệ thống các quan điểm của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ cách mạng, nhất là qua gần 40 năm đổi mới đất nước.