Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực trạng và giải pháp trong thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Giải pháp nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của UBTƯ MTTQ Việt Nam

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Hoạt động giám sát của nhân dân

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Hoạt động giám sát của nhân dân