Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(Mặt trận) - Ngày 22/5, Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nghiệm thu báo cáo theo Kế hoạch số 54-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng.

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp, cho ý kiến vào báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang giai đoạn 2010-2023; báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2023.

Báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang giai đoạn 2010-2023 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tham mưu xây dựng. Báo cáo gồm 4 phần: Mở đầu; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang giai đoạn 2010-2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết luận và kiến nghị, đề xuất, phụ lục kèm theo.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2023 do Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu xây dựng. Báo cáo gồm 3 phần: Thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2023; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024-2030; kiến nghị và đề xuất.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của hai báo cáo. Trong đó, đánh giá các báo cáo bảo đảm tính khoa học, logic giữa các nội dung, qua đó đã nêu thực trạng; kết quả đạt được; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Bùi Thế Chung, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham gia ý kiến. 

Bên cạnh đó, các ý kiến đề xuất cơ quan chủ trì chỉnh sửa diễn đạt ngắn gọn, văn phong phù hợp. Trong báo cáo do Sở VHTTDL xây dựng nên bổ sung một số nội dung ở phần phương hướng, nhiệm vụ, nhất là xây dựng con người Bắc Giang như thế nào trong tiến trình sắp tới. Có đánh giá về con người Bắc Giang ở các mặt đức, trí, thể, mỹ, rèn luyện nâng cao năng lực và kỹ năng. Đồng thời cập nhật số liệu chuẩn xác, có bảng biểu để so sánh, trong đó có số liệu đánh giá về nâng cao dân trí như phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện.

Ở phần đánh giá về môi trường văn hóa, bên cạnh đề cập đến gia đình, nhà trường, công sở, cộng đồng cần nhắc đến môi trường học đường và không gian mạng. Quan tâm xây dựng những sản phẩm văn hóa có tính biểu tượng của Bắc Giang; kết hợp phát triển kinh tế với việc xây dựng những sản phẩm văn hóa. Đánh giá sâu kỹ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo để rút ra kinh nghiệm thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời nêu bật được phẩm chất của người Bắc Giang là đoàn kết, khả năng hội nhập tốt và có khát vọng vươn lên.

Ở báo cáo do Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng cần nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang và tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương. Cách diễn đạt cần ngắn gọn, bảo đảm tính khái quát; bổ sung đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức, cán bộ và việc sơ kết, tổng kết cũng như các số liệu vào phần đánh giá, nhận định trong báo cáo để minh chứng…

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao cơ quan tham mưu và các thành viên Hội đồng nghiệm thu trong việc chuẩn bị nội dung, đóng góp ý kiến xây dựng các báo cáo. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp thu góp ý, bám sát tiêu đề để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Báo cáo của Sở VHTTDL cần đánh giá được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng con người Bắc Giang có điểm nhấn gì, có đóng góp gì cho sự phát triển KT-XH và xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chỉ ra tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm thực hiện tốt hơn ở nhiệm kỳ sau.

Phần phương hướng cần xác định được mô hình kinh tế của Bắc Giang trong thời gian tới để phát triển văn hóa song hành; trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển con người Bắc Giang cần nâng cao chỉ số hạnh phúc. Xác định đặc trưng của con người Bắc Giang; bổ sung giải pháp về tập trung xây dựng văn hóa công nghiệp, văn hóa trong trường học; tôn vinh, bình chọn công dân Bắc Giang ưu tú; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác này.

Cơ quan Đảng đoàn Ủy ban MTTQ rà soát, bổ sung kết quả, vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển KT-XH và an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn của tỉnh, trong đó nêu rõ bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; kết quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, chắt lọc đưa một số nội dung vào văn kiện Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới; Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu lồng ghép vào chương trình giáo dục của trường.