Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX

Vị trí, vai trò của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiện nay, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Vị trí, vai trò của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiện nay, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Xây dựng nội dung Nghị quyết liên tịch phải thực chất, hiệu quả

Xây dựng nội dung Nghị quyết liên tịch phải thực chất, hiệu quả

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận

Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận

Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

5 nhóm kiến nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới Quốc hội

5 nhóm kiến nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới Quốc hội

Tập trung nguồn lực xây dựng nhà ở kiên cố hơn cho nhân dân vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt

Tập trung nguồn lực xây dựng nhà ở kiên cố hơn cho nhân dân vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt

Mặt trận cùng nhân dân vượt qua khó khăn

Mặt trận cùng nhân dân vượt qua khó khăn

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII)

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII)

Không nên công chức hóa cán bộ Mặt trận

Không nên công chức hóa cán bộ Mặt trận

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba