MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Nam: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Quảng Trị: Thị trấn Cửa Việt nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Quảng Trị: Thị trấn Cửa Việt nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi mới nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng khu dân cư

Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi mới nội dung triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng khu dân cư

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Giáo xứ Hà Thạch đoàn kết xây dựng dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Giáo xứ Hà Thạch đoàn kết xây dựng dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn giàu đẹp

Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn giàu đẹp

MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh

MTTQ quận Bình Thủy chung tay xây dựng đô thị văn minh

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đồng bào các tôn giáo tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Yên Bái phát huy vai trò của người uy tín tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Yên Bái phát huy vai trò của người uy tín tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Hà Nam: Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hà Nam: Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ huyện Sông Lô với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ huyện Sông Lô với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ huyện Chiêm Hóa tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng việc làm cụ thể

MTTQ huyện Chiêm Hóa tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng việc làm cụ thể

Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh

Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh

Bắc Kạn:Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020

Bắc Kạn:Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020