Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tổng kết cụm thi đua các tổ chức xã hội năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị tổng kết cụm thi đua các tổ chức xã hội năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua UBMTTQ các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua UBMTTQ các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận tại thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận tại thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận tại thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận tại thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu lắng nghe ý kiến của cử tri huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu lắng nghe ý kiến của cử tri huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Đại đoàn kết toàn dân tộc nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn lịch sử

Đại đoàn kết toàn dân tộc nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn lịch sử

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Ngày hội của ý Đảng, lòng dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu: Ngày hội của ý Đảng, lòng dân

Khắc phục tình trạng điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để không gây phương hại đến lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia

Khắc phục tình trạng điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để không gây phương hại đến lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia

Kế thừa và đổi mới tổ chức bộ máy phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới

Kế thừa và đổi mới tổ chức bộ máy phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu cắt băng khánh thành cầu Xẻo Vẹt kết nối tỉnh Bạc Liêu với Hậu Giang

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu cắt băng khánh thành cầu Xẻo Vẹt kết nối tỉnh Bạc Liêu với Hậu Giang