Hội nghị triển khai Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Hội nghị triển khai Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Chợ Mới nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc “dân giám sát, dân thụ hưởng”

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc “dân giám sát, dân thụ hưởng”

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thực trạng và giải pháp đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Thái Nguyên: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Sông Công

Thái Nguyên: Giám sát công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Sông Công

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc giám sát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc giám sát phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

MTTQ huyện Hòa Vang phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Thái Bình: Triển khai giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Tuyên Quang: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Hà Nam: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội