Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên

5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Trà Vinh: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Gia Lai: Tổ chức trên 111 cuộc giám sát và phản biện xã hội

Biên Hòa: Tăng cường giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

Biên Hòa: Tăng cường giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt

Thái Nguyên: Phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong giám sát

Thái Nguyên: Phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong giám sát

Hiệu quả hoạt động của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng ở Gio Linh

Hiệu quả hoạt động của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng ở Gio Linh

Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Những nhiệm vụ đặt ra cho công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giám sát vì lợi ích của nhân dân

Giám sát vì lợi ích của nhân dân

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát công tác tổ chức và cán bộ

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát công tác tổ chức và cán bộ

Ninh Thuận: Giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường

Ninh Thuận: Giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng  “Tai, mắt” của nhân dân

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng “Tai, mắt” của nhân dân