Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh giám sát việc thực hiện trách nhiệm và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh giám sát việc thực hiện trách nhiệm và chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQ năm 2023

Bắc Giang: Thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQ năm 2023

Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

Gia Lai: Tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Chương trình hành động phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Chương trình hành động phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hải Phòng: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Hải Phòng: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Biến Nghị quyết thành hiện thực mới là thành công thực tế của Đại hội

Biến Nghị quyết thành hiện thực mới là thành công thực tế của Đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên

Hội Nông dân xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội Nông dân xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thấu hiểu vai trò của nhân dân để xây dựng khối Đại đoàn kết

Thấu hiểu vai trò của nhân dân để xây dựng khối Đại đoàn kết

Tiếp tục quán triệt những quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục quán triệt những quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Tin vào dân, dựa vào dân, hành động quyết liệt vì cuộc sống của nhân dân

Tin vào dân, dựa vào dân, hành động quyết liệt vì cuộc sống của nhân dân

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam, vun đắp giá trị gia đình trong thời kỳ mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam, vun đắp giá trị gia đình trong thời kỳ mới