Phú Yên: Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Phú Yên: Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

An Giang nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

TP. Đồng Hới: Phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

TP. Đồng Hới: Phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ

Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình phản biện xã hội vào dự thảo "Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023- 2025"

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình phản biện xã hội vào dự thảo "Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2023- 2025"

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh phản biện xã hội đối với dự thảo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025

Bình Thuận: Chú trọng giám sát và phản biện xã hội ở Tánh Linh

Bình Thuận: Chú trọng giám sát và phản biện xã hội ở Tánh Linh

Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Quảng Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Long An: Hội nghị hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội trong năm 2023

Long An: Hội nghị hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội trong năm 2023

Dân giám sát, dân thụ hưởng

Dân giám sát, dân thụ hưởng

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2023

6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2023