Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa Việt Nam thực sự là điểm đến của đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa Việt Nam thực sự là điểm đến của đổi mới sáng tạo

Trao giải cuộc thi viết trực tuyến 'Cán bộ Mặt trận tự hào truyền thống, đổi mới và sáng tạo'

Trao giải cuộc thi viết trực tuyến 'Cán bộ Mặt trận tự hào truyền thống, đổi mới và sáng tạo'

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Phát triển kinh tế nhanh nhưng không đánh đổi môi trường

Phát triển kinh tế nhanh nhưng không đánh đổi môi trường

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân

Mỹ Lộc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Mỹ Lộc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Vĩnh Long: Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân

Vĩnh Long: Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân

Đại hội của đổi mới, bứt phá

Đại hội của đổi mới, bứt phá

Báo chí cần chủ động đổi mới để có bước phát triển phù hợp

Báo chí cần chủ động đổi mới để có bước phát triển phù hợp

Cần đổi mới công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Cần đổi mới công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Cần có lộ trình chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu của hệ thống Mặt trận các cấp

Cần có lộ trình chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu của hệ thống Mặt trận các cấp

Quyết tâm đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Quyết tâm đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đổi mới công tác Đảng trong lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Đổi mới công tác Đảng trong lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo hiện nay

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo hiện nay

Đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp