LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 30/3/2020 - 05/4/2020)

Giám sát chặt chẽ, xuyên suốt công tác chi trả hỗ trợ

Gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở

Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với huyện ủy Nguyên Bình