LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 20/7/2020 - 26/7/2020)

Đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

265 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung