LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 18/5/2020 - 24/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 21/9/2020 - 27/9/2020)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Lựa chọn những nội dung cụ thể và hướng phong trào thi đua về cơ sở