LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 18/5/2020 - 24/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 01/6/2020 - 07/6/2020)

Cơ hội để hàng Việt, doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế

Tăng cường công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài