LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 11/01/2021 - 17/01/2021)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Góp ý sâu sắc và thường xuyên hơn đối với hoạt động của Mặt trận

Quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào giáo dân