Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 09/02/2023
Trích yếu

Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 17/01/2023
Trích yếu

Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 19/12/2022
Trích yếu

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 22/11/2022
Trích yếu

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 23/11/2022
Trích yếu

Công văn tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 14/11/2022
Trích yếu

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Đề cương báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2022, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 14/11/2022
Trích yếu

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 17/10/2022
Trích yếu

Báo cáo Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 05/10/2022
Trích yếu

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025

Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 23/08/2022
Trích yếu

Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2022

Phụ lục Ngày Pháp luật năm 2022

 

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 09/08/2022
Trích yếu

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 09/08/2022
Trích yếu

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 29/07/2022
Trích yếu

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương về  triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Tài liệu tuyên truyền   Truyện tranh

Loại văn bản : Thông báo
Ngày ban hành : 08/07/2022
Trích yếu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phụ lục chủng loại xe ô tô thanh lý năm 2022

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành : 21/06/2022
Trích yếu

Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

 BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT