Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 21/10/2020
Trích yếu

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Công văn gửi  các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Đế cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 19/10/2020
Trích yếu

Chương trình phối hợp công tác Giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2020 - 2025

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 20/10/2020
Trích yếu

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 15/10/2020
Trích yếu

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 19/10/2020
Trích yếu

Hướng dẫn Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miềnTrung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 30/09/2020
Trích yếu

Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 30/09/2020
Trích yếu

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2020

Loại văn bản : Thông tri
Ngày ban hành : 22/09/2020
Trích yếu

Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Loại văn bản : Hướng dẫn
Ngày ban hành :
Trích yếu

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 18/09/2020
Trích yếu

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Loại văn bản : Đề cương
Ngày ban hành : 11/08/2020
Trích yếu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Loại văn bản : Thông báo
Ngày ban hành : 14/08/2020
Trích yếu

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021

Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 16/09/2020
Trích yếu

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT, ngày 26/12/2016

Loại văn bản : Đề cương
Ngày ban hành : 31/08/2020
Trích yếu

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Loại văn bản : Khác
Ngày ban hành : 28/08/2020
Trích yếu

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X