Nâng cao công tác đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao công tác đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học

Hội thảo về kinh nghiệm xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

Hội thảo về kinh nghiệm xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

Truyền tải kinh nghiệm trong xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

Truyền tải kinh nghiệm trong xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Tạo điều kiện để kiều bào tiếp tục hiến kế xây dựng quê hương

Tạo điều kiện để kiều bào tiếp tục hiến kế xây dựng quê hương

Gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh thần tương thân tương ái trong mỗi kiều bào tại Nhật Bản

Gìn giữ bản sắc văn hóa và tinh thần tương thân tương ái trong mỗi kiều bào tại Nhật Bản

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Hội Trường Sơn Việt Nam

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Hội Trường Sơn Việt Nam

Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn những vấn đề mang tính thời sự

Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn những vấn đề mang tính thời sự

Phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt Nam - Lào

Phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt Nam - Lào

Gắn kết kiều bào yêu nước hướng về quê hương

Gắn kết kiều bào yêu nước hướng về quê hương

Đồng bào Công giáo ủng hộ rất lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh

Đồng bào Công giáo ủng hộ rất lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh

Đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn

Chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn