Kiên định nguyên tắc, mục tiêu và kế thừa kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước

Kiên định nguyên tắc, mục tiêu và kế thừa kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước

Tâm huyết, thẳng thắn, chân thành góp ý vào các dự thảo Văn kiện

Tâm huyết, thẳng thắn, chân thành góp ý vào các dự thảo Văn kiện

Đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân

Đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe, thống nhất giữa Đảng và nhân dân

Tiếp nối khát vọng giành độc lập dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh

Tiếp nối khát vọng giành độc lập dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Tiếp tục cụ thể hóa hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

Tiếp tục cụ thể hóa hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

Ý kiến của các Tổ chức Thành viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ý kiến của các Tổ chức Thành viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi Đảng viên

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi Đảng viên

Khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chuẩn bị thật tốt nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa mới

Chuẩn bị thật tốt nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa mới