Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước

Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước

Giám sát phản biện cần thực chất, hiệu quả

Giám sát phản biện cần thực chất, hiệu quả

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 11, khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 11, khóa IX

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ 8 khóa IX

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ 8 khóa IX

Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào

Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào

Kiều bào gửi tới Mặt trận những sáng kiến, đề xuất tâm huyết đối với sự phát triển đất nước và đẩy lùi đại dịch Covid-19

Kiều bào gửi tới Mặt trận những sáng kiến, đề xuất tâm huyết đối với sự phát triển đất nước và đẩy lùi đại dịch Covid-19

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu: Nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi và sâu sát cơ sở

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu: Nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi và sâu sát cơ sở

Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Tập trung thảo luận về công tác nhân sự

Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Tập trung thảo luận về công tác nhân sự

Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc