TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Khen thưởng 31 tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Khen thưởng 31 tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác

Đồng Tháp: Khen thưởng tổ chức, cá nhân đóng góp công tác phòng, chống dịch

Đồng Tháp: Khen thưởng tổ chức, cá nhân đóng góp công tác phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương: Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương: Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Đảm bảo công khai, minh bạch trong khen thưởng

Đảm bảo công khai, minh bạch trong khen thưởng

Để người dân ưu tiên sử dụng dịch vụ y tế Việt

Để người dân ưu tiên sử dụng dịch vụ y tế Việt

Không để hiện tượng “cào bằng” trong công tác khen thưởng

Không để hiện tượng “cào bằng” trong công tác khen thưởng

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Cán bộ Mặt trận cần phát huy sáng kiến, sáng tạo

Cán bộ Mặt trận cần phát huy sáng kiến, sáng tạo

Công tác thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước

Công tác thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước

Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời

Thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời

Mặt trận TP. Hồ Chí Minh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Mặt trận TP. Hồ Chí Minh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Gương sáng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Gương sáng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu

Gỡ vướng cho các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở

Gỡ vướng cho các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện một số cuộc vận động, phong trào

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện một số cuộc vận động, phong trào