Phát huy vai trò của MTTQ xã Thạnh Xuân trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của MTTQ xã Thạnh Xuân trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang góp sức xây dựng nông thôn mới

Thanh Thịnh phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Thịnh phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Nam Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nam Bình đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhân dân thôn Thượng đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Nhân dân thôn Thượng đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn

Thái Nguyên: Xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn

Thái Nguyên: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thái Nguyên: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Kon Tum: Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

Kon Tum: Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

Lâm Đồng:Lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Lâm Đồng:Lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Vĩnh Phúc: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Vĩnh Phúc: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Phụ nữ chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Trấn Yên: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong nâng cao các tiêu chí và hướng tới xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu

Trấn Yên: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong nâng cao các tiêu chí và hướng tới xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu

MTTQ huyện Xuyên Mộc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

MTTQ huyện Xuyên Mộc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới