Hải Phòng: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Hải Phòng: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX

An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc

An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc

Phú Yên: Hội nghị Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Phú Yên: Hội nghị Ủy ban MTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Lào Cai: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024

Lào Cai: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Gia Lai: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Gia Lai: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch

Vĩnh Phúc: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024

Vĩnh Phúc: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024

Nghệ An: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XIV

Nghệ An: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XIV

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Quảng Ngãi: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa XIV

Quảng Ngãi: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa XIV

Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, khóa XI

Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 12, khóa XI

Hà Giang: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hà Giang: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ninh Bình: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023

Ninh Bình: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023