Nâng cao năng lực về công tác dân tộc cho cán bộ Mặt trận vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên

Nâng cao năng lực về công tác dân tộc cho cán bộ Mặt trận vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

Tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận khu vực phía Bắc

Sóc Trăng tập huấn kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng tập huấn kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp

Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn về truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn về truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thanh Hóa: Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thanh Hóa: Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Khánh Hòa: Hơn 160 học viên tham gia lớp tập huấn Mặt trận năm 2022

Khánh Hòa: Hơn 160 học viên tham gia lớp tập huấn Mặt trận năm 2022

Hải Phòng: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

Hải Phòng: Tập huấn công tác Mặt trận năm 2022

Kon Tum: Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

Kon Tum: Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

Tập huấn triển khai giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc

Tập huấn triển khai giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc

Giai Lai: Tập huấn công tác Mặt trận cho 230 cán bộ mặt trận cơ sở năm 2022

Giai Lai: Tập huấn công tác Mặt trận cho 230 cán bộ mặt trận cơ sở năm 2022

Nghệ An: Tập huấn 10 chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

Nghệ An: Tập huấn 10 chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

320 cán bộ tại Bình Dương được tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân

320 cán bộ tại Bình Dương được tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân