LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 02/8/2021 - 08/8/2021)

UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai quyết định về công tác cán bộ

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công khai nguồn lực tiếp nhận và phân bổ ủng hộ trên trang Thông tin: vandongxahoi.mattran.org.vn