Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tăng cường giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những hoạt động được Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy tổ chức.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Giải quyết các vấn đề bức xúc

Theo đánh giá, năm 2022, công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao về chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì 5 nội dung giám sát; MTTQ các huyện, thành phố phối hợp tổ chức 642 cuộc giám sát các chuyên đề liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022 tại Thành ủy Gia Nghĩa; đầu tư của cộng đồng và quy chế dân chủ ở cơ sở…

 Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) với ĐBQH sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 7 nội dung giám sát. Trong đó,  Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát 2 nội dung về thực hiện Nghị định 56, quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước và Hướng dẫn số 57 về việc “Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”. Tỉnh đoàn tổ chức 2 đợt giám sát liên quan đến Nghị quyết 25 ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát  3 nội dung liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động. Kết quả giám sát đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề bức xúc, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, công an, tòa án. Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 355 cuộc giám sát cấn vấn đề tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường phản biện xã hội

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05 ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 12, ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. MTTQ các cấp tham gia góp ý kiến vào hơn 162 dự thảo các văn bản của Trung ương và địa phương...

Ngoài ra, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông đã phối hợp tổ chức 64 hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBQH, HĐND tỉnh thu hút trên 5.000 cử tri tham gia. Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền các cấp trả lời cụ thể. Một số ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổng hợp gửi Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Trung ương, các bộ, ngành xem xét trả lời theo quy định.

Hoàng Bảo