Giám sát, phản biện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam đã chủ động thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội. Các nội dung giám sát, phản biện đi thẳng vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng. 

Ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam cho biết, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các vấn đề, lĩnh vực có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân. Kết quả, MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát 185 cuộc, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát 4 cuộc, cấp huyện giám sát 14 cuộc, cấp xã giám sát 167 cuộc. Các cuộc giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng, qua giám sát, đã kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt hoạt động giám sát tại cơ sở cũng được MTTQ các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thông qua các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 486 cuộc đã phát hiện, kiến nghị giải quyết 175 vụ việc. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng động đã giám sát được 611 cuộc; phát hiện, kiến nghị 111 vụ việc và nhận được trả lời của các cơ quan có thẩm quyền 111 vụ việc, qua đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và bảo đảm công khai minh bạch đối với những nội dung nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.

Song song với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội cũng được MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam quan tâm triển khai và ngày càng nâng cao về chất lượng. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 79 cuộc phản biện xã hội. Các hội nghị phản biện xã hội được tổ chức theo đúng quy định với nhiều ý kiến phản biện có chất lượng, mang tính xây dựng. Các ý kiến phản biện của Mặt trận các cấp được cơ quan soạn thảo đánh giá cao và nhiều nội dung được tiếp thu bằng văn bản.

Để thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, ông Trần Văn Thành cho biết, thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp, đúng, trúng những vấn đề mà xã hội và nhân dân đang quan tâm để tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện.

ANH VŨ